Δεν υπάρχουν προϊόντα στη λίστα αγαπημένων σας.
Σχεδιαστής Σπιτιού ΙΚΕΑ (Η «Εφαρμογή»)

Αγαπητέ Χρήστη,
Για να έχετε πρόσβαση και να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή του Σχεδιαστή Σπιτιού ΙΚΕΑ, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό, το "3D Viewer" (Πρόγραμμα προβολής 3D) που σας επιτρέπει να δείτε την Εφαρμογή στον υπολογιστή σας. Καθώς η Εφαρμογή αποτελείται από διάφορα λογισμικά και υλικό για το οποίο τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν οι εταιρείες του ομίλου ΙΚΕΑ, ή άλλα τρίτα μέρη στα οποία έχουν χορηγηθεί ειδικά δικαιώματα χρήσης για τέτοιου είδους λογισμικού και υλικού στην ΙΚΕΑ, θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένοι όροι για την εγκατάσταση και τη χρήση της Εφαρμογής. Αν θέλετε να συνεχίσετε με την εγκατάσταση του 3D Viewer, σημειώστε το κουτάκι «Έχω διαβάσει και συμφωνώ με την άδεια χρήσης», για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε κατανοήσει και αποδέχεστε τους όρους χρήσης. Αν δε σημειώσετε το κουτάκι, θα εξέλθετε από την εγκατάσταση του 3D Viewer και τότε δε θα επιτρέπεται να εγκαταστήσετε ή να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή.

Όροι εγκατάστασης και χρήσης
Μπορείτε:
• να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του 3D Viewer στον προσωπικό Η/Υ σας και
• να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για προσωπική πληροφόρηση και για την καθορισμένη χρήση του ως εργαλείο για εσωτερικό σχεδιασμό, καθώς και να εκτυπώσετε το αποτέλεσμα από μια τέτοια χρήση.

Δεν μπορείτε:
• να εγκαταστήσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή - ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιλαμβάνεται σ’ αυτή - πέραν των όσων ρητά ορίζονται ανωτέρω:
• να δώσετε εκ νέου άδεια, να πουλήσετε, να ενοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να διανέμετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο την Εφαρμογή σε τρίτους, ούτε να μεταφέρετε ηλεκτρονικά την Εφαρμογή από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον μέσω δικτύου, ούτε - τα πιο πάνω να εφαρμοστούν σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή.
• να κάνετε ανάστροφη μηχανίκευση (reverse engineer), να απομεταγλωττίσετε, να αποσυναρμολογήσετε, να τροποποιήσετε, να αναπτύξετε, να μεταφράσετε, να προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε πηγαίο κώδικα του λογισμικού ή να δημιουργήσετε παράγωγα (εκτός όπως επιτρέπεται ρητά παραπάνω) από την Εφαρμογή - ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που περιλαμβάνεται
• να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της Εφαρμογής ή οποιοδήποτε υλικό που περιλαμβάνεται και διαχωρίζεται από το υπόλοιπο της Εφαρμογής, είτε σε μεμονωμένη βάση, ή σε συνδυασμό με οποιοδήποτε λογισμικό ή δεδομένα που δεν αποτελούν μέρος της Εφαρμογής
• να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή για την ανάπτυξη οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης τεχνολογίας με την ίδια κύρια λειτουργία με την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου αλλά χωρίς να περιορίζεται στη χρήση της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε διαδικασία ανάπτυξης ή δοκιμής η οποία επιδιώκει να αναπτύξει παρόμοιο λογισμικό ή άλλη τεχνολογία, ή να καθοριστεί αν το εν λόγω λογισμικό ή άλλη τεχνολογία συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο όπως η Εφαρμογή
• να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή – ή οποιοδήποτε άλλο υλικό περιλαμβάνεται σε αυτή – για κάθε είδους εμπορικούς σκοπούς
• να επιτρέψετε σε οποιονδήποτε τρίτο να κάνει οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες.

Έχετε επίσης ενημερωθεί και συμφωνήσει ότι:
• η Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της, καθώς και της λειτουργίας της, παρέχεται «όπως είναι» και αποποιούμαστε - εξ ονόματος του εαυτού μας και του κάθε παρόχου των δικαιωμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε λογισμικό και υλικό που περιλαμβάνεται σ' αυτή, καθώς και κάθε οντότητας που διανέμει την Εφαρμογή σε εσάς - οποιαδήποτε και όλα, ρητά ή σιωπηρά, εγγυήσεις ή δηλώσεις αναφορικά με την Εφαρμογή και κάθε υλικό που περιλαμβάνεται σ' αυτή και οποιαδήποτε αποτελέσματα της χρήσης σας αυτής, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων που προκύπτουν από τη χρήση της Εφαρμογής και όλα τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στην Εφαρμογή είτε από εσάς είτε από οποιαδήποτε εταιρεία ΙΚΕΑ, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε απόδοση, ορθότητα, καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
• - εμείς - εκ μέρους του εαυτού μας και του κάθε παρόχου των δικαιωμάτων σε σχέση με οποιοδήποτε λογισμικό και υλικό που περιλαμβάνεται σ 'αυτή, καθώς και κάθε οντότητα που διανέμει την Εφαρμογή σε εσάς - αποποιούμαστε κάθε ευθύνη απέναντί σας βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου δικαίου για ζημίες, έξοδα, εκταμιεύσεις κλπ. οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου αλλά που δεν περιορίζονται σε βλάβη του εξοπλισμού του υπολογιστή σας, απώλεια δεδομένων, αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, καθώς και οποιαδήποτε έμμεση, ειδική, παρεπόμενη ή παρόμοια ζημιά.

Άλλες πληροφορίες
Σε περίπτωση που έχετε απορίες σχετικά με την Εφαρμογή ή με αυτούς τους όρους εγκατάστασης και χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κατάστημα ΙΚΕΑ ή με την Εξυπηρέτηση Πελατών ΙΚΕΑ, όπως ορίζεται στην ιστοσελίδα ΙΚΕΑ της χώρας σας.